Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

MADDE  – 1 TARAFLAR 


İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Altunizade Mah. Rauf Paşa Sok. No 26/5 adresinde bulunan HARMONIOUS’a ("HARMONIOUS" veya “Şirket”) ait  www.harmonious.com.tr internet sitesindeki (“İnternet Sitesi”) Harmonious ürünlerini/hizmetlerini kullanan tüm kişiler (“Üye”) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir. Şirket ve Üye bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

MADDE  – 2 SÖZLEŞME’NİN KONUSU

 İşbu Sözleşme’nin konusu Şirket’in sahibi olduğu İnternet Sitesi üzerinden Üye’nin satın alacağı ürünlerin ve buna bağlı olarak yararlanacağı hizmetin yararlanma ve kullanma koşullarının belirlenmesidir.

MADDE  – 3 SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

 • ÜYE SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.
 • TARAFLAR, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.
 • ÜYE, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.
 • TARAFLAR, SÖZLEŞME’NİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.
 • İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.
 • İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ ÜYE TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ.  İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.

MADDE  – 4 ÜYELİK


 • Üyelik, İnternet Sitesi’nde yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’nin aktedilmesiyle) kazanılır.
 • Üye, 4.1. madde kapsamında üyeliği kazanmak, hesap açmak veya hizmetleri herhangi bir şekilde kullanmak için en az 18 (onsekiz) yaşında (veya daha büyük) olduğunu ve bu koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. Üye’nin en az 13 (onüç) yaşında olması aynı zamanda ayırt etme gücünü haiz olması kaydıyla, 18 (onsekiz) yaşının altında olması halinde, İnternet Sitesi’ni sadece bir ebeveyn veya yasal temsilcisi eşliğinde kullanması gerekmektedir ve bu kapsamda Üye, ebeveyninin veya yasal temsilcisinin bu Sözleşme’yi incelemiş ve kabul etmiş olduğunu beyan etmektedir. 13 (onüç) yaşın altındaki hiç kimse hizmetleri herhangi bir şekilde kullanamaz.
 • Üyeler, üyelik işlemleri ile ilgili olarak Şirket’e doğru, gerçek ve güncel bilgiler vermekle yükümlüdür. Bu bilgilerin kapsamı Şirket tarafından belirlenir ve gerekmesi halinde değiştirilebilir, kapsamı genişletilebilir. Paylaşılan bu bilgiler Üye tarafından her zaman değiştirilebilir ve güncellenebilir. Üye’nin üyeliğinin devam etmesi için gerekli bilgileri temin etmesi ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bilgilerini güncellemesi gerekir.
 • Şirket, resmi makamların düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak Üye’nin bilgilerini ilgili resmi makamlar ile paylaşabilir. İlgili resmi makamın bir gizlilik kararı mevcut değilse söz konusu işlemden Üye haberdar edilir.
 • Şirket, Üyeler’in verdiği tanıtıcı ve/veya şahsi bilgilerini anonim hale getirerek değerlendirmeler ve istatistik çalışmalar yapabilir, bunları genel bir şekilde İnternet Sitesi üzerinden ilan edebilir.
 • Üyeler’in, İnternet Sitesi’ne üye olmaları kapsamında bir rumuz (nick name) kullanmaları durumunda söz konusu rumuz, yürürlükteki mevzuata ve ahlaka aykırı olamaz; hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren sözler içeremez.
 • Üyeler, üyelikten diledikleri zaman çıkabilirler. Bu durumda Üye Şirket’e İnternet Sitesi üzerinden üyelikten çıkma isteğini bildirir ve üyelikten silinmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.  Bu prosedürler tamamlandığında üyelikten çıkış işlemi gerçekleşir.  Üyelikten çıkış tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) üyelikten çıkmanın bir etkisi olmaz.

MADDE  – 5 HİZMET’İN ÜYE TARAFINDAN KULLANIMI VE HİZMET BEDELİ


 • Üye, İnternet Sitesi’nin ilgili bölümünü ziyaret edip kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup bu Sözleşme’ye taraf olduktan sonra işbu Sözleşme koşulları dâhilinde İnternet Sitesi’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanmaya başlayabilir. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetler, Üye tarafından yalnızca hukuka uygun amaçlar için kullanılabilir.
 • İnternet Sitesi’ne ücretsiz olarak üye olunabilmektedir.
 • Şirket, kendi takdirine bağlı olarak kendi ürün ve buna bağlı hizmetler ile ilgili olarak promosyon kodları veye kampanyalar oluşturabilir. Söz konusu promosyon kodları veya kampanyalar ile ilgili olarak Şirket Üyeler’i Üye’nin bu kapsamda bilgilendirmeyi seçmiş olması halinde bilgilendirecektir. Üye, Şirket’in promosyon veya kampanya ile sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı, 13-18 yaş arasında ve ayırt etme gücünü haiz ise her halukarda ebeveyninin ya da yasal temsilcisinin ilgili promosyona/kampanyaya katılım kapsamında rızasını aldığını kabul ve beyan eder. Promosyon kodları veya kampanyalar; amacına ve hukuka uygun olarak kullanılmalı, Şirket tarafından yazılı olarak onay verilmedikçe bir başkasına devredilmemeli ve yalnızca promosyon veya kampanya için öngörülen şartlara uyulması koşuluyla kullanılmalıdır.  Promosyon veya kampanyalar Şirket tarafından dilediği zaman herhangi bir sebep olmaksızın iptal edilebilir. Üye’nin iptal edilen promosyon veya kampanyaya istinaden Şirket’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır. Aynı zamanda Üye, her zaman kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesi konusunda rızası alınması aşamasında sağlanan ticari elektronik ileti alımını reddetme imkan mekanizmasına sahiptir. Her zaman promosyonlara/kampanyalara ilişkin ticari elektronik ileti alımını reddedebilecektir.

MADDE  – 6 TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


 • Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle ve/veya Üye bilgilerinde değişiklik olmasına rağmen Üye tarafından güncellenmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 • Üye'nin İnternet Sitesi’nin kullanılması için üyelik kapsamında aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye'ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez.  Şifrenin ve İnternet Sitesi’nden yararlanabilmek amacıyla kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi vb.) kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir.
 • Üye, üyeliğini başka birine devredemez.
 • Üye, İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Üye’ye ait olacaktır.
 • Üye, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamayacağı gibi İnternet Sitesi’nin veya yazılımın güvenliğini tehdit edecek, çalışmasını engelleyecek faaliyetlerde de bulunamaz.
 • İnternet Sitesi’nde Üye'ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler, paylaşılan görüntüler, mesajlar, yorumlar ve kullanılan ifadeler münhasıran Üyeler’in kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca duruma göre Üye sorumludur. Bu görüş, görüntü, yorum, mesaj ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır.  Şirket’in, Üye'nin beyan edeceği fikir ve görüşler veya paylaşacağı mesajlar, yorumlar veya görüntüler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler veya paylaştığı görüntüler, yorumlar veya mesajlar nedeniyle Üye'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  
 • İnternet Sitesi’nin Üye tarafından kullanılmasından dolayı uğranabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan Şirket sorumlu değildir.
 • İnternet Sitesi, Şirket’in kontrolünde bulunmayan, Şirket tarafından kurulmamış, işletilmeyen veya düzenlenmemiş diğer web sitelerine veya uygulamalara link verebilir, bu sitelere veya uygulamalara ilişkin referans içerebilir. Söz konusu diğer uygulamaların veya web sitelerinin içeriğinden veya içerdikleri diğer link ve/veya referanslardan veya bunların sunduğu ürün/hizmetlerden Şirket sorumlu değildir.  Bu linkler, bağlantı yapılan web sitesinin sahibini veya söz konusu siteyi işleten kişiyi destekleme amacı veya içeriğindeki herhangi bir bilgi, ifade veya görsele yönelik herhangi bir beyan veya taahhüt niteliği taşımamaktadır. Aynı şekilde İnternet Sitesi yer alan veya İnternet Sitesi üzerinden link ile bağlantı sağlanan reklamların, tanıtımların veya bannerların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün, hizmet ve diğer içerikten de Şirket sorumlu değildir.
 • Üye, kendisi tarafından oluşturulan kullanıcı profilini üçüncü bir kişiye devredemez veya üçüncü kişinin kullanımına izin veremez. Üyeler bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Şirket’in onayı olmadan devredemezler. Şirket Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devredebilir.
 • Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, ihlallerden doğan cezai ve hukuki sorumluluk şahsen Üye’ye aittir. Üye, ihlalleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan Şirket’i ari tutacaktır. Ayrıca; söz konusu ihlaller nedeniyle Şirket’in Üye’den tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 • Şirket’in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın Üye'nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve Üye'ye ait tüm bilgi, veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.
 • İnternet Sitesi genel görünüm, tasarım ve yazılımı ile site içerisindeki metin ve görsel içerikler ile diğer tüm içeriklere, marka, logo, know-how ve diğer ögelere ilişkin telif hakkı ve/veya her türlü fikri mülkiyet hakları Şirket’e aittir veya Şirket tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Bunlar Üye tarafından Şirket’in yazılı izni olmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, iktisap edilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.  İnternet Sitesi veya içeriğinin Şirket tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Üye tarafından kullanılması, erişilebilir olması Üye’ye hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.
 • Şirket, Üye'nin kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda ve/veya (b) Üye'nin rızasının bulunduğu takdirde ve/veya (c) İnternet Sitesi üzerinen üzerinden ulaşılabilecek olan Çerez ve Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’ne uygun şekilde ve/veya (d) işbu Sözleşme’de ayrık olarak düzenlenen hallere uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir. Şirket, soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek amacıyla Üye’nin gizli bilgilerinde veya kayıtlarında inceleme yapabilir.
 • İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir.  Bu bağlamda Üye, İnternet Sitesi’ne üye olmakla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek (spam, virus, truva atı da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 • Üye, diğer İnternet Sitesi kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. 
 • Şirket, sunduğu ürünlerin, buna bağlı hizmetlerin ve İnternet Sitesi’nin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Üyeler’e sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman İnternet Sitesi üzerinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 • Şirket, işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Üye için hüküm ifade edecektir.
 • İnternet Sitesi’nden faydalanabilmek için gerekli olan ağ erişimini sağlamaktan Üye sorumludur. Üye, kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan İnternet Sitesi erişmesi durumunda mobil ağ verisinin kullanılabileceğinin, mesajlaşma tarifeleri ve ücretleri uygulanabileceğinin bilincindedir.  İnternet Sitesi’nden faydalanabilmek için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve İnternet Sitesi’ni güncel tutmak Üye’nin sorumluluğundadır.  Şirket, hiçbir surette İnternet Sitesi’nin belirli bir cihaz veya yazılım ile çalışacağını, materyallerin içerdiği işlevlerin kesintisiz ya da hatasız olacağını garanti ve taahhüt etmemektedir. Üye, İnternet Sitesi’nin internet kullanımına bağlı olarak arızalara ve gecikmelere maruz kalabileceğini kabul eder. Teknik sorunlar sebebiyle İnternet Sitesi erişiminde yaşanan kesintilerden dolayı Üye’nin yaşayacağı sorunlardan Şirket sorumluluk üstlenmez.
 • NetGSM Sözleşme kapsamında Şirket için yazılan sorumsuzluk kayıtları Şirket çalışanları ve ortaklarına da şamildir.
 • Şirket’in önceden onayı olmaksızın, Üye’nin İnternet Sitesi üzerinden yapacağı herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermesi yasaktır.
 • İnternet Sitesi kullanımlarında tüm kredi kartı işlemleri ve onayları İnternet Sitesi’nden bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak aralarında gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler HARMONIOUS tarafından görülmez ve kaydedilmez). İnternet Sitesi’ne üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait hassas gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. 
 • Elektronik Ticari İleti Gönderimi: HARMONIOUS, NetGSM Sözleşme uyarınca, Üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye, NetGSM Sözleşmeyi onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda info@harmonious.com.tr adresine e-posta göndererek aboneliğini iptal edebilir.

MADDE  –  7 SÖZLEŞME’NİN FESHİ


 • İşbu Sözleşme’de yer alan fesih imkanları saklı kalmak kaydıyla, Üye ve Şirket işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman feshedebilir. İşbu Sözleşme, Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Harmonious tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.
 • Üye’nin fesih işlemi İnternet Sitesi üzerinden fesih usullerinin takip edilerek gerçekleştirilmesi suretiyle yapılır. Fesih tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) feshin bir etkisi olmaz.

MADDE  – 8 SON HÜKÜMLER


8.1
       Uygulanacak Hukuk: NetGSM Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve ona göre yorumlanacaktır.

8.2       Yetkili Mahkeme: NetGSM Sözleşme'den doğan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı tüm       uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İstanbul Çağlayan İcra Daireleri yetkilidir. 

8.3       Sözleşme ve Eklerinin Bütünlüğü: Sözleşmenin ekleri bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir   parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanamaz.

8.4       Münhasır Delil Niteliği: Taraflar işbu Sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek          uyuşmazlıklarda, Şirket’e ait belge ve elektronik kayıtların, söz konusu uyuşmazlık          bakımından münhasır delil niteliğinde olacağını kabul ederler.

8.5       Şirket İletişim Bilgileri: Şirket’in iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

 Ünvan: HARMONIOUS

Adres: Asmalı Mascid Emir Nevruz Sk. Panayia Apt. No 2/1, Taksim, İstanbul, Turkey

Telefon-

Faks-

E-posta: info@harmonious.com.tr

Üye’nin Harmonious’e bildirdiği elektronik posta adresi, NETGSM Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal ve geçerli bildirim adresi olarak kabul edilir. 

8.6       İnternet Sitesi Üzerinden Yapılan İşlemler: İnternet Sitesi üzerinden yapılan ve irade açıklaması niteliğindeki işlemler Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükte      bulunan sair mevzuat uyarınca Taraflar’ı bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki     edilirler.